Post Mortem

Post Mortem är det sällskap som står i centrum för På Gott och Ont-kampanjerna. Det är vanliga människor med ovanliga kunskaper och erfarenheter, vars livsöden vi utvecklar under lajv och rollspel. Post Mortem är till största delen ett sällskap för kunskapssökande människor, i likhet med Frimurarna eller Rosenkorsarna och inte en militärisk organisation, även om inslag såsom vapen och fältuppdrag ingår i en del medlemmars vardag.triskele

Historia

Vart det började är det ingen som riktigt vet. Vi kan bara anta att det var mycket länge sedan och att det då inte var samma sällskap som finns idag. Historiskt finns det inte mycket att nämna om Post Mortem förrän det får namnet sällskapet bär idag, vilket sker i slutet av 1700-talet. Innan dess användes namnet Post Mortem i vissa kretsar, vissa historiska källor pekar på att det uppkom redan i mitten av 1700-talet men eftersom sällskapet inte var speciellt etablerat eller organiserat, började man inte kalla sällskapet Post Mortem förrän kring 1790, och detta var då i Europa.

Hösten 2011

Under sensommaren och hösten 2011, skedde en rad händelser som vände upp och ner på hela tillvaron för Post Mortem världen över, och även för andra människor utanför sällskapet. För att du ska kunna förstå varför just Umeå fick en slags huvudroll i detta stora, blickar vi kort tillbaka några år bakåt i tiden.

För många år sedan började det med Dödens Källare. Några pojkar stängde en kväll in sig i sina föräldrars källare strax utanför Uppsala i Sverige, och utförde en ritual, kanske var det mest på skoj, eller så visste de vad de gjorde. Resultatet blev i alla fall sådant att de alla hittades döda dagen efter. Detta var 2006, och plötsligt ökade all paranormal aktivitet drastiskt. Post Mortem stod som handfallna inför detta, och inledde en rekrytering som aldrig tidigare skådats.

Därefter följde några intensiva år, och långsamt började det vara klart att krafterna som i Dödens Källare släppts lösa, och som började utöva sin makt över saker och ting var de gamla zoroastriska ”gudarna” Ahriman och Ohrmazd. De var varandras motpoler, och till sin hjälp i sin strid mellan varandra hade de tjänare; Daevor/spegelandar och Amesha Spentas. Ahriman stod för kaos och Ohrmazd för ordning.

Ett paket färdades obemärkt mellan olika kontor i Post Mortem världen över. Varje kontor som hanterat detta paket, och föremålen i dem, blev under sensommaren 2011 förändrade. Medlemmar som öppnat paketet och sen skickat det vidare, blev influerade av något, som gjorde dem opålitliga, och så småningom farliga för andra. Det hela urartade i ett inbördeskrig i organisationen, där kontor föll ett efter ett och ingen kunde lita på någon annan. Att daevan Druj, lögnens daeva, eller Ellen, låg bakom en del av det här stod snart klart, och de få kontor som fortfarande hade organiserade medlemmar och en fast bas försökte desperat att bekämpa fienden som smugit sig in bland de egna. Med psykologisk krigsföring, och tillslut mer handfasta medel, försökte Ahriman och hans daevor att bekämpa PM i hopp om att krossa dem.

Efter mycket grävande i den zoroastriska tron, i gamla texter om Ahriman och forksningsmaterial som PM själv tagit fram, samt en del samarbete med andra varelser och väsen, lyckades PM tillslut att komma fram till svaret på varför allt var i sådan obalans i världen: Ahriman var en gång Zarahustra, mannen bakom religionen. Mer om hans historia kan du läsa under Vänner och Fiender här till vänster. Ahriman och Ohrmazd, varandras motpoler, befann sig på ”fel plats”. Ahriman var menad att vara i en människans form, medan Ohrmazd var menad att finnas i ett gudomligt tillstånd, utan kropp eller plats, men för länge sedan hade denna balans och deras mening hamnat fel.

PMs medlemmar världen över gick ihop för att under en och samma tid utföra flera ritualer som slutade med att Ahriman bands till en människans kropp och fängslades på en okänd plats, och Ohrmazd frigjordes från sin jordliga kropp för att återgå till gudomligt tillstånd. Post Mortem flyttade gudar, med gemensamma krafter, men trots detta, hade i slutänden en stor del av medlemmarna världen över dött eller på annat vis försvunnit eller influerats av kaoskrafter. Sedan vintern 2011/2012, har man försökt bygga upp organisationen inom sällskapet igen, värva nya medlemmar och ta hand om dem som finns kvar.

 

Organisation

Dagens Post Mortem finns i flera olika länder, spridda över hela världen. I vissa länder finns det bara ett fåtal medlemmar medan det i andra länder finns ett större antal i en starkare organisation.

Varje land delas in i olika regioner. I dessa regioner styr en Mästare och i varje land styr en Stormästare. Vart fjärde år samlas alla stormästare i ett stort råd som hållermöte som sträcker sig över flera dagar. Där går man igenom hur arbetet inom organisationen ser ut i varje land, vad som går bra och inte, samt diskuterar viktiga frågor och utbyter kunskap med varandra.   

Sverige

Sverige delas in i tre regioner. Region Syd, Mitt och Nord. Syd sträcker sig från Sveriges södra spets, till Gävle med större kontor och verksamhet i de större städerna. I Stockholm ligger huvudkontoret för regionen där mästaren sitter. I Uppsala finns Stormästarens kontor.

Region Mitt har Sundsvall som sitt huvudkontor där mästaren sitter, och region Nord har Umeå som huvudkontor.

Sverige har ett starkt PM, ned god kontakt och gott samarbete med andra länder. Verksamheten går till största delen ut på att träffas, diskutera olika ockulta och filosofiska ämnen eller studer olika skrifter som finns i de många olika arkiven. En liten del av medlemmarna håller också på med fältarbete, där man enskilt eller i grupp åker ut på olika platser för att hjälpa till vid mystiska försvinnanden eller övernaturliga aktiviteter. De arbetar också med att hålla olika ockulta och religiösa små grupper och sällskap i schack, för att dessa inte ska utgöra någon fara för den vanliga människan.

I region Mitt sitter den nytillsatta mästaren (han tillsattes vintern 2011)  Algorab, med Sundsvall som huvudkontor. Region Nord, där Umeå har huvudansvaret för organiseringen är det Inri som sitter som mästare (hon blev tillsatt augusti 1985). I region Syd är det Stockholm som håller i organiseringen. Där sitter Mästaren Fiachra (hon tillsattes våren 2012).

I Stockholm ligger också huvudarkivet för PM, där viktiga texter, föremål och dokument förvaras. I Uppsala sitter Stormästaren för närvarande, en man som kallas för Ignis.

Mästare och Stormästare

En mästare kan aldrig avsättas till förmån för en annan mästare, ifall inte mycket speciella omständigheter kräver det. Då en person blivit utvald till att bli mästare, är det en titel som bärs på livstid. Omständigheterna kring att välja en mästare är mycket dunkla, men oftast sker det genom att den gamla mästaren väljer en ny på sin dödsbädd eller i ett skrivet testamente där titeln ges vidare. Ett sådant beslut kan i de flesta fall inte bestridas.

Om den gamla mästaren dör under kontrollerade former, överlämnar hon eller han sin titel genom en ceremoni till den nya mästaren under Stormästarens översikt. Denna ceremoni sker öppet för de medlemmar som önskar närvara, men trots det är det en mycket intim och känslosam ceremoni. Under detta tillfälle ges den nya mästaren ett nytt namn, och han eller hon får svära att lämna allt av sitt gamla liv bakom sig och helt och hållet hänge sin tid till sällskapet.

Den nya mästaren går igenom ett år av hårda prövningar innan han eller hon kan ges titeln. Det är inget duglighetstest, utan snarare en slags invigningsritual, eftersom själva titeln redan bestämt ska ges till den utvalda personen. När detta år är klart, kan personen ifråga ikläda sig rollen som den nya Mästaren. Under denna prövoperiod är det Stormästaren som hjälper till att sköta det administrativa arbetet i regionen.

Stormästar-titeln väljs på samma sätt, men Stormästaren måste godkännas vid ett Stormästar-råd. Om rådet anser att personen inte är duglig, väljer rådet en ny stormästare. På grund av detta är det inte ovanligt med en Stormästare som inte är född och uppvuxen i det land som han eller hon råder över.

Medlemmarna

Medlemmarna är oftast vanliga människor som lever till synes vanliga liv med familj, arbete och en fritid. De kanske inte går på så många möten eller spenderar så mycket tid i PMs räkning. Några medlemmar har valt att lämna livet i samhället och helt och hållet stiga utanför dess ramverk och leva för PM. Gemensamt för alla medlemmar är deras lojalitet gentemot organisationen. Att på något vis förråda en annan medlem eller PM i stort, är förenat med det värsta man kan göra och kan dessutom straffas hårt om detta görs med ont uppsåt.

 

PM i Umeå

PM har ett starkt fäste i Umeå, med ett ganska stort medlemsantal på ca 40, fördelat på staden och orterna i resten av länet. De använder sällan samma lokaler utan flyttar runt till olika platser både i och utanför Umeå. Dock består huvudkontoret av en fast lokal som ligger i Umeås östra del. Det är utrustad med bostäder, kontor och samlingsrum. Där finns också ett arkiv och förrådsutrymme, samt en sjukstuga. Sammanlagt 20 personer lever där året runt och det är få som vet vart det ligger och får vistas där.

Finansieringen av verksamheten sker delvis genom medlemmars bidrag. Många medlemmar som arbetar, skänker varje år en summa pengar. Detta är inget tvång, men det är få som väljer att inte ge något till PM. Det kommer också pengar ifrån Region Syd, där det i företagsform bedrivs export och import av böcker och föremål under ett annat namn. Pengarna därifrån går till båda Regionerna. En viss summa kommer från Stormästarrådet som förvaltar en större summa pengar som kommer från rika välgörare och annan verksamhet, och som pytsas ut till varje land, där det sedan delas på regionerna. På detta vis går verksamheten runt. Det finns ingen speciell lön som delas ut till de som lever helt och hållet i organisationen, istället ges mat och husrum, resor och vård, samt möjlighet att genom PM få sådant man behöver såsom kläder och annat. Ibland kan en liten summa pengar ges till enskilda medlemmar men detta ses inte som en lön.

Umeå har ett starkt samarbete med flertalet länder, och har därför ett ovanligt stort antal utländska medlemmar som delvis bor i Sverige, och delvis i sitt eget land. Det gör att Umeå har många kontakter som tacksamt kan nyttjas vid behov och ger Umeå ett starkt namn i resten av världen. De länder som Umeå har mest kontakt med är Frankrike, Storbritannien, Rumänien, Ryssland, Tyskland och Japan. Givetvis finns ett gott samarbete mellan de nordiska länderna också.

Verksamheten går ut på att söka kunskap om det esoteriska och det ockulta; att lära känna vår värld bättre och få en insikt i hemligheter som för människan inte är självklar. Den går ut på att skydda den lilla bit av världen som är vår, från andra delar som gärna inkräktar på oss. PM strävar efter en balans mellan kaos och ordning i allt de gör. I Umeå riktar sig verksamheten främst mot att hålla ordning på de varelser och krafter som är i rörelse, samt hjälpa till då personer får problem med övernaturliga fenomen och liknande som polis, till exempel, inte kan hjälpa till med.

 

Riktlinjerna

Behandla dina medmänniskor med respekt och kärlek. 

Det finns alltid två sidor av allt, se till att du känner dem båda.

När du står inför ett val, ska du välja det som i slutänden skänker ordning och godhet.

Lägg aldrig kraft på något du vet innan kommer att misslyckas.

Rädda det som räddas kan.

Det du inte vet, kan en dag bli din död. Sträva efter kunskapen, sitt inte och invänta den.

Innan du handlar skall du vara säker på vad du gör och varför du gör det.

Att döda eller förgöra något är sista utvägen.

Du ska göra allt du kan för att bibehålla hemligheterna.

Du ska aldrig använda dina gåvor mot medmänniskor om det inte i slutänden skänker något gott.

Då du tvekar, följ ditt hjärta.