Människan i Swerige

Här kan du läsa lite om Människan i Swerige framförallt, samt samhället Människan lever i! 

Människan är skör

Mänsklighet och livet anses generellt som något skört. Dyrbart. Värt att skydda och värna om. Denna föreställning kommer framförallt från folktron som fortfarande är det de flesta människor ute i den Swenske bygden förhåller sig till och tror på. I folktron får man lära sig att allt i det Osynliga vill människor mer eller mindre illa. Utnyttja, skada eller till och med plåga är vad man från barnsben får veta. Att visa respekt gentemot det Osynliga och sin egen sköra mänsklighet har varit viktigt och är fortfarande viktigt bland framförallt de äldre generationerna. Att som människa veta sin plats i förhållande till det Osynliga kan vara livsviktigt. Att dödligheten är hög spär på den här idén om det sköra mänskliga livet.

Trots att det nu under andra halvan av 1800-talet kommer idéströmningar från bland annat Ehuropa och Amerikat om mänsklig styrka och överlägsenhet sitter en rädsla och försiktighet fortfarande hårt hos människorna i Swerige och i andra delar av wärlden.

Under ytan

Swerige under den här tiden är under omvandling. En borgarklass växer fram allteftersom de framväxande industrierna och företag blir större och framgångsrika. I norra Swerige är det framförallt sågverken och gruvorna som ger jobbtillfällen för arbetarna. Mindre byar har börjat växa och bli till städer. Sakta men säkert börjar en slags ordning och struktur införas i samhället på många nivåer. Det blir viktigt att dela in allt i system, kategorier, att försöka standardisera saker och ting. Men under den på-väg-att-bli-ordnade ytan vilar en konstant rädsla för att det ska kollapsa. Allt känns lite skört. Otryggt ännu. Många bär på en känsla av rotlöshet, när de flyttar från landsbygden till städerna och tappar den direkta kontakten med sina gamla traditioner och seder. Tekniska framsteg som görs skapar även det en tudelad känsla av framtidstro och otrygghet.

Uppdelningar av människor

Det är viktigt att människor delas in i olika kategorier. Det är så man vet vad man kan förvänta sig, hur man kan föra sig, det är så det blir ordning och reda. Därför är det i stora delar av Wärlden viktigt att placera människor på rätt ställe. Klass är en stor kategori. Vilken samhällsklass du tillhör säger vem du är, var du hör hemma, hur du ska klä dig och föra dig och framförallt förhålla dig till andra människor.

En annan viktig indelning är yrkeskategorier. Är du fabriksarbetare? Gruvarbetare? Är du bonde eller alkemiker? Yrken är så klart till viss del förknippade med vilken samhällsklass du tillhör. Läkare är ett finare yrke än att arbeta som lastare i hamnen.

Den tredje indelningen handlar om graden av Mänsklighet. Eftersom det anses bra, hedervärt och fint att värna om sin mänsklighet anses det på många håll i wärlden lite mindre fint att bära på en övernaturlig förmåga, eller sträva efter alltför mycket makt och kunskap inom framförallt magiskolorna. I norra Swerige kallar man människor utanför normen av Mänsklig för Eljest människor. När man beskriver en person med övernaturlig förmåga eller som bär på stora kunskaper som aktivt praktiseras inom magi, säger man att personen är Eljest. Det är inte en rakt igenom negativ benämning, att vara Eljest betyder inte att bli jagad med facklor eller spottad på när man går på gatan. Men att vara Eljest innebär att tillhöra en minoritet som inte respekteras på samma vis som Människor. Var gränsen går mellan Mänsklig och Eljest är svår att säga och ofta är det en definition som samhället och människor runtomkring gör utan någon större respekt för den berörda personen. Är du Eljest kan du fortfarande kalla dig människa, och du ses på som människa, men med brister, eller defekter. Olika former av förmågor och magiutövande värderas olika och det beror mycket på situation, plats och grupp av människor. Generellt är förmågor som hjälper andra betydligt mer accepterade än förmågor som inte används i osjälviskt syfte. Att vara Eljest kan innebära att du enbart definieras utifrån din förmåga och dina kunskaper, det innebär att i relation till andra helt mänskliga personer väljs bort om det bara finns ett begränsat antal platser, till exempelvis ett arbete, en sammankomst osv. Människor har många fördomar kring personer som är Eljest och tar det för sanning. Det talas ofta om Eljest personer som om de är lite allmän egendom, inte sällan kan Eljest personer som exempelvis inte gått med på att hjälpa någon annan genom sin förmåga dömas till olika straff, något som är fullt lagligt. Det går dock inte att döma en Människa som nekar en annan Människa eller Eljest person hjälp.

Dessa tre kategorier är de allra viktigaste och mest centrala för lajvet Rötmånad. Sedan finns det givetvis kategorier som finns lokalt, eller som inte är lika viktiga. Att tillhöra en bygd kan till exempelvis vara viktigt långt ute på landsbygden, framförallt om det finns fiendeskap eller stark vänskap mellan olika bygder och byar, medan det i en stad inte spelar någon större roll. Värt att nämna är att man aldrig delar in människor i kategorier kring kön och sexualitet.

 

Folktro

I norra Swerige är detta en central del av människors liv. Det formar det mesta i livet, framförallt om du bor på landsbygden. Inne i städerna håller folktron på att urlakas en del, men det har istället lätt till en slags rädsla och oro istället för frihet som många skulle önska sig.

Folktron är väldigt styrd av platsen du bor på/kommer från. Olika delar av Swerige har olika sorters namn på väsen, olika traditioner och olika sätt att förhålla sig till dessa. Ingen folktro anses bättre än någon annan. Din folktro kan ha en grund i en fornnordisk mytologi, eller en samisk, eller asiatisk, eller något annat, ingen kommer ifrågasätta det eller hävda att någon annans folktro är bättre eller mer sann. Det som sammanför alla olika sätt att se på och utöva folktro är dessa saker:

  • Folktro har en grund av respekt och rädsla för det Osynliga.
  • Traditioner och riter har som främsta funktion att stilla eller blidka väsen och krafter.
  • Folktro handlar mycket om gemenskap i familj, i grannskap, i bygden. Flera traditioner ska utföras tillsammans med andra. Ganska sällan är det fokus på den enskilda individen.

Folktro i norra Swerige är en salig blandning av folktro från olika platser och kulturer, men de har några gemensamma drag:

  • Det finns en grundläggande rädsla för att tappa sådant man äger och håller kär. Därför ska man försöka att inte skryta eller visa upp för mycket av det man håller närmast sig. Att skryta anses dumdristigt.
  • Naturen är stor och mäktig och behöver respekteras. Mycket av traditionerna handlar om årstidernas skiftningar och om överlevnad.
  • Familj är något viktigt och centralt, för det är i gruppen man kan känna trygghet och få hjälp. Att vara självisk är något som är fult och framförallt opraktiskt.

Familjen och vardagslivet

I de lägre samhällsklasserna är familjen viktig av praktiska skäl. Att hålla ihop och hjälpa varandra i arbete på gården eller att dra in pengar till familjens matkassa kan vara det som avgör vem som överlever en sträng vinter eller ett magert år. Samtidigt kan man av samma anledning behöva vara lite kall och pragmatisk; har man exempelvis inte nog med mat för att mätta alla munnar kanske vissa av barnen behöver flyttas till en annan familj, de som är lite äldre kanske skickas iväg att arbeta någonstans långt bort, att klara sig själva om de inte kan bidra till familjens samlade ekonomi. Givetvis finns där värme och kärlek i gemenskapen också, och tryggheten i att kunna hjälpa varandra om något händer.

I de högre samhällsklasserna är en fin familjefasad viktig. Lyckliga par med lyckliga barn i välskötta hem. Om det sedan är så när man djupdyker i familjerna är inte alltid lika viktigt. Familjemedlemmar som riskerar att vanhedra familjens rykte på något vis kanske inte är lika välkomna som de familjemedlemmar som ”håller måttet”. Det är viktigt att kunna prestera. Med det sagt är det så klart inte alla familjer som ser sådana ut.

Många av familjens traditioner ser likadana ut oavsett samhällsklass. Livets olika skeenden är viktiga. Man firar när barn överlevt sitt första år och får då officiellt ett namn i en namngivningsceremoni. Man firar övergången från barn till vuxen vid 17 års ålder. Att ingå äktenskap är såklart en festlig tillställning, och att hålla dödvaka för en avliden familjemedlem, vän eller släkting är viktigt. Födelsedagar är viktiga om man är en hel människa. Om du är Eljest får du så klart fira din egna födelsedag men eftersom en Eljest person inte ses som fullt ut hel människa anses det inte viktigt att fira födelsedagarna på samma sätt. Det kan variera från familj till familj och mellan olika platser. Man firar Midsommar och Alla Helgona, Vintersolståndet och Sommarsolståndet, Skördemånaden Augusti är en viktig tid på året för människor på landet och i städerna, även om man uppmärksammar det på lite olika vis. Viktigt att komma ihåg när det kommer till högtider och festligheter samt andra traditioner är att de inte har en ren kristlig grund, då kristendomen inte har dominerat landet och enbart ytterst lite influerat samhället.

Livet är hårt, mer för somliga än andra. Men oavsett samhällsklass du tillhör, Eljest eller ej, oavsett yrke du har eller inte har är sjukdomar, olyckor och tragedi en del av vardagen. Barnadödligheten är hög, det anses lyckosamt om barnet överlever sitt första år men faran är absolut inte över där. Många sjukdomar finns det ingen medicin till och trots att man kanske anlitar en trollkunnig eller välutbildad läkare är det ingen garanti att det kommer sluta väl. Vardagen innehåller sysslor som har med överlevnad att göra. Bor man på landet är gården viktig; att sköta eventuella djur och ta hand om skörd. Bor man i städerna är det arbete som gäller, för att dra in pengar till mat och husrum. Även om överklassen har det generellt tryggare och lättare behöver man även där arbeta för att behålla det goda i livet som man åtnjuter.